Polityka Prywatności

Polityka prywatności strony internetowej www.mrrrau.com

 

 1. Dla Właściciela niniejszej strony ochrona danych osobowych użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on wszelkich starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie podczas korzystania z niniejszego serwisu internetowego.

 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka administracyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej.

 3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też zakres obowiązków administratora danych, a także informacje o używanych plikach cookies.

 

Administracja danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:

MRRRAU Monika Marciniak z siedzibą w 12-120 Dźwierzuty, Orzyny 11c;
NIP 776 159 80 84; REGON 142907610.

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

 2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

 1. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.

 2. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

 3. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd Użytkownikowi, który je tam umieścił. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 6. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwisy mrrrau.com i wix.com . Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

 

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:

- prawidłowego zawarcia umów sprzedaży

- prawidłowej realizacji zamówień dokonywanych przez stronę www.mrrrau.com

- dystrybucji materiałów szkoleniowych, informacyjnych związanych z działalnością strony www.mrrrau.com

2. Oznacza to, że dane potrzebne są w szczególności do:

- zarejestrowania się na stronie internetowej

- zawarcia umowy

- złożenia zapytania i zamówienia

- dokonania rozliczeń

- dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub realizacji usług

- rozpatrywania reklamacji

3. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że Administrator będzie również przetwarzać dane osobowe w celu wysyłania Użytkownikowi informacji handlowych dotyczących m.in. nowych produktów czy usług, promocji i wyprzedaży.

4. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach prawnych obowiązków ciążących na Administratorze, np. w związku z przechowywaniem dokumentacji podatkowej.

 

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

 

1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe w związku z poniższymi działaniami:

 

 1. Zarejestrowania się na stronie lub wypełnienia formularza kontaktowego:

- imię i nazwisko

            - adres e-mail

b)  Dokonywania zakupów, składania zamówień za pomocą strony internetowej lub poczty elektronicznej:

- imię i nazwisko

- adres dostawy

- numer telefonu

- adres e-mail

c) Dane podawane przez użytkownika opcjonalnie:

- numer PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury osobowej)

- numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy)

d) Dodatkowe dane w związku z realizacją zamówienia:

- adres rozliczeniowy, jeśli jest inny niż adres dostawy

- logo lub inne dane firmy reprezentowanej przez Użytkownika w celu przygotowania personalizacji zamówionej usługi lub towaru

 

Prawa przysługujące Użytkownikowi

 

1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia lub sprostowania swoich danych osobowych, poprzez formularz kontaktowy na stronie, zalogowanie na swoim koncie Użytkownika, kontakt z Administratorem na dane w zakładce „Kontakt” na niniejszej stronie internetowej.

2. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania, np. przekazania zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności, np. dokonane rozliczenia lub wystawione faktury.

3. Użytkownik może w każdej chwili żądać usunięcia jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na już dokonane czynności, np. dokonane rozliczenia lub wystawione faktury.

4. Użytkownik lub uprawnione organy ścigania mogą wnioskować o udostępnienie przetwarzanych danych wskazanym organom. Wnioskodawca powinien wskazać na jakiej podstawie żąda udostępnienia danych, zaś Administrator zobowiązuje się zweryfikować tę podstawę – co do jej aktualności, ważności i trafności. Administrator może wezwać takiego wnioskodawcę do poprawienia błędów we wniosku, jeśli zachodzi taka potrzeba. Wniosek powinien być złożony w formie umożliwiającej zidentyfikowanie osoby wnioskodawcy i jego uprawnienia do otrzymania danych.

5. W przypadku żądania natychmiastowego udostępnienia danych złożonego do Administratora przez Policję lub inne organy administracji państwowej, Administrator zobowiązuje się do przygotowania protokołu udostępnienia, w którym znajdą się takie informacje, jak m.in.: data udostępnienia, organ wnioskujący, zakres udostępnianych danych, dane policjanta, któremu dane są udostępniane, podstawa prawna udostępnienia, podpisy obu stron.

6. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań opisanych w powyższych punktach.

 

Powierzenie przetwarzania danych innym podmiotom

 

1. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie realizacji zamówień i transakcji, np. w zakresie przygotowania, personalizacji zamówień, dostawy.

2. Poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, niezbędnymi do prawidłowej realizacji zamówień i zawartych umów, dane osobowe Użytkowników nie będą w żaden sposób przekazywane osobom trzecim ani innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych lub kontaktowania się w ramach marketingu bezpośredniego przez te osoby i podmioty.

3. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z rozporządzenia RODO.

 

Pliki cookies

 

1. Na niniejszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies sesyjne i stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Wykorzystujemy „cookies” związane z sesją ze względów technicznych, np. aby umożliwić lepszą nawigację na stronie, aby umożliwić Państwu dostosowanie swoich preferencji związanych z korzystaniem ze strony oraz do pamiętania użytkowników zalogowanych. "Stałe" pliki cookies pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

2. Blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.

3. Parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą. Cookies mają na celu umożliwienie zapamiętania przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego. Stosowanie plików cookies i podobnych technologii ma na celu również dostosowanie serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych.

 

 

 

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.